"Som kommune lægger vi stor vægt på at sikre, at vi fremover har en skøn natur med en høj biodiversitet og rent drikkevand til de kommende generationer," skriver Pernille Søndergaard. Foto: Lars Christiansen

Udvalgsformand om kritik: Vi er stadig en bi-venlig kommune

Af
Pernille Søndergaard (Nyt Gribskov),

formand for udvalget Udvikling, By og Land

debat Klimagruppen stillede for nylig en række spørgsmål til Gribskov Kommune her i avisen, efter cykeltur til de tre kommunale bi-venlige arealer. Klimagruppen har stillet nogle spørgsmål, som jeg svarer på:

1) Blev bevillingen fra 2017 på 50.000 kroner til frø overført til 2018 – og brugt til formålet?

Ja, der blev udsået på arealerne i Helsinge og Græsted. Arealet i Gilleleje lod vi stå for at se, hvordan det udviklede sig, da det var her, blandingen fra året før havde bedst fat.

2) Var den voldsomme jordbehandling af arealet i foråret 2018 kombineret med tørken årsagen til, at det var meget sparsomt med bi-planter det år – eller blev der slet ikke sået?

Vi vurderede, at det var nødvendigt at pløje for at frøblandingen skulle kunne have en chance over for de mange kraftige græsser på de næringsrige arealer. Men på grund af tørken i sommeren i 2018, var blomstringen begrænset.

3) Blev der sået i 2018 ved Eventpladsen i Græsted og ved Birkevang i Gilleleje – hvordan var resultatet? Her er svaret det sammen som ovenfor.

4) Blev der faktisk sået frø i 2019 – og var det overslagsbeløbet for 2019, der blev anvendt – eller var der (igen?) tale om en overførsel af uforbrugte midler 2017/2018 – eller er beløbet forsvundet i sparerunden?

Pengene er ikke sparet væk, og der er afsat 25.000 kroner til bi-venlig kommune i 2019. Vi valgte at udså nogle striber på arealet i Græsted, hvor de tidligere års blandinger ikke havde fået ordentlig fat. I 2019 valgte vi en blanding bestående af 28 danske vilde blomster. Vi inviterede borgerne til at få bi-venlige haver og uddelte blomsterfrø. Det skete i forbindelse med Vandets Dag d. 22. marts, hvor vandværkerne i kommunen opfordrede forbrugerne til at kvitte pesticider i haverne. Blomsterfrø blev uddelt på genbrugsstationerne og visse vandværker holdt åbent hus. I Gilleleje og Helsinge valgte vi ikke at udså, men lade tidligere års blandinger få ro til at etablere sig.

5) Hvad er der sket med de arealer, der blev tilsået i 2013 og 2015, før aftalen med Biavlerforeningen blev indgået i 2016?

Her valgte vi at bruge ressourcerne på de tre bi-venlige arealer.

6) Blev der sået ved buslommerne på Valbyvej?

Nej, vi valgte at bruge ressourcerne på de tre bi-venlige arealer.

7) Hvad skete der med de 25.000 kroner, der blev afsat i 2017 og de følgende overslagsår til forsøg med insekt- og blomstervenlig pasning af vejrabatter? Kom forsøget overhovedet i gang, og hvis ja, hvad er da erfaringerne fra forsøget?

Administrationen vurderede, at der ikke kunne iværksættes synlige og holdbare tiltag i rabatter for 25.000 kroner. Pengene er derfor brugt på bi-venlig kommune, indhentning af viden/undersøgelser af, hvordan vi eventuelt ved ændret drift af rabatterne kan forbedre forholdene for vilde bier og andre insekter. Desuden er der ændret på driften af flere kystnære arealer, blandt andet ved Hulerød, Salgårdshøj og Tinkerup Strand. Hvor der før blev slagleklippet tages nu høslet, hvorved det næringsrige materiale fjernes, jorden udmagers og derved tilgodeses nøjsomme, finere blomstrende urter, hvorved biodiversiteten øges.

8) Hvordan sørger man for at koordinere beslutninger som ovenstående med indgåelse af entreprenør-kontrakter vedrørende pasning af kommunens arealer?

De tre bi-venlige arealer er taget ud af gartnerdriften og indgår i naturplejen. Der er indgået aftaler med lokale entreprenører om driften af de bi-venlige arealer.

9) Kommunen har flere arealer, der kan sås til med insektvenlige planter – f.eks. arealerne, hvor regnvandsbassiner er nedlagt. Vil man tage dem med i planlægningen?

Der er pt ikke planer om at flere arealer skal udlægges som bi-venlige ved udsåning. Men vi vil gerne uddele flere blomsterfrø til udsåning og vil tage det med i budgetforhandlingerne.

Klimagruppen spørger også, hvordan det går med at leve op til certifikatet Bi-venlig kommune? Og gruppen konstaterer videre, at det vel forpligter hele tiden at have mindst 1 ha med bi-venlige planter. Sidst men ikke mindst spørger gruppen, om der vil blive sat informationstavler op ved de tre områder, så borgerne faktisk kan blive informeret?

Gribskov Kommune blev certificeret som Bi-venlig kommune i 2017 efter vi havde udsået mindst 1 ha med bi-venlige blosterblanding udarbejdet af Danmarks Biavlerforening og Danmarks Jægerforbund. Vi har derfor levet op til certificeringen, men har valgt at fortsætte arbejdet.

Desværre forsvinder og ødelægges skiltene ved de tre arealer. Derfor formidles på anden vis. Ved uddeling af bi-venlige blomsterfrø fulgte der postkort med, hvor vi fortalte, at vi som kommune har valgt at være bi-venlige, da vi gerne vil skabe bedre vilkår for bier og andre insekter, der generelt er trængte. Vi opfordrede borgerne til at få en bi-venlig have, og vi giver gode fif på vores hjemmeside www.gribskov.dk/bivenlig. Vi sendte pressemeddelelser ud, annoncerede på infostanderne på genbrugsstationerne og ved indfaldsvejene til Helsinge, bannerreklame på netavisengribskov.dk mv.

Klimagruppen spørger også til genbrugsteltene. I spørger, hvordan har man så tænkt sig udleveringen af gratis frøposer organiseret, nu hvor genbrugsteltene indtil videre er nedlagt?

Dette er ikke planlagt eller besluttet endnu.

Klimagruppen er også interesseret i at vide mere om ordningen Giftfri Kommune og spørger, om Udvikling, By og Land vil behandle spørgsmålet om tilmelding umiddelbart efter sommerferien?

Gribskov Kommune har siden 2000 ikke benyttet sprøjtemidler på de kommunale arealer, med undtagelse af bekæmpelsen af den invasive Kæmpe-bjørneklo. Vi er derfor allerede giftfri og har ikke planer om at ændre herpå.

Jeg vil gerne afslutte mine svar til Klimagruppen med at fortælle, at jeg som formand for Udvikling, By og Land hilser jeres engagement i vores natur, miljø, klima og grundvand velkomment. Som kommune lægger vi stor vægt på at sikre, at vi fremover har en skøn natur med en høj biodiversitet og rent drikkevand til de kommende generationer. Vi er i gang med at undersøge mulighederne for at øge biodiversiteten ved at ændre på driften af vores rabatter langs vejene. Vi ser her på, om en ændret drift af rabatterne med slåning to gange årligt og fjernelse af materialet på sigt kan føre til, at vi både får en højere biodiversitet med lave naturlige hjemmehørende urter til glæde og gavn for vores vilde bier og andre insekter – og at vi sparer på driften, uden at gå på kompromis med oversigtforhold og andre trafikale forhold.

Publiceret 15 September 2019 07:00