Det er her i Ramløse Øst, der skal opføres boliger.

Det er her i Ramløse Øst, der skal opføres boliger.

DEBAT: Problemer med udbud af Ramløse Øst

Af
Hans Henrik Kondrup,

Bymose Park 45,

3200 Helsinge

DEBAT Ramløse Øst er et 83.000 m2 kommunalt grundareal som, jævnfør gældende Kommuneplan, er udlagt til boligbyggeri. Arealet omfatter 2 områder henholdsvis nord og vest for gården Rishøj i Ramløse. På møde den 18. juni 2019 besluttede UBL-udvalget, at hele området skal sendes i udbud efter sommerferien. Som retningsgivende for tilbudsgivere og kommende lokalplaner, har forvaltningen udarbejdet en ”hvidbog” benævnt ”Krav og ønsker for udvikling af Ramløse Øst”. Denne blev godkendt på Byrådsmøde ligeledes den 18. juni 2019.

Undertegnede stillede op til spørgetiden ved byrådsmødet, hvor Ramløse Øst var på dagsordenen. Fik oplyst at borgerne på mødedagen ikke må stille spørgsmål til punkter på dagsordenen. Derfor nærværende indlæg.

I dagsordenen til byrådsmødet frem går det, at hvidbogen for Ramløse Øst er udarbejdet på grundlag af et velbesøgt borgermøde afholdt den 6/9 2018 på Ramløse skole. Jeg citerer fra referat fra borgermødet: ”Der var ønske om blandede boliger bl.a. mindre boliger til unge og ældre, lejeboliger, boliger i 1 etage, rækkehuse med plads imellem, bofællesskaber til ældre, ikke traditionelle villakvarterer, ingen etagebyggeri, boliger med forskellig udseende m.v.”

I den godkendte hvidbog anføres imidlertid, at bebyggelsen må opføres som tæt/lav og/eller etageboliger i maksimalt 2 etager. Dette svarer således ikke til ønskerne fra borgermødet!

Hvidbogen fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 40% og grundstørrelsen pr. bolig til minimum 300 m2 eksklusiv andel i fællesarealer. En reduktion af kravet fra Kommuneplanens 500 m2, idet man åbenbart ønsker en fortætning af bebyggelsen Ramløse Øst.

Da hvidbogen ikke fastlægger en helhedsplan med byggefelter og fællesarealer, som f.eks. Rammelokalplanen gør ved Trollebakken, gælder bebyggelsesprocenten i princippet for hele grundarealet. Og med en nedsættelse af minimum grundarealet pr. bolig til 300 m2, vil det reelt være muligt for en kommende investor at opføre mere end 200 boliger á 100 m2. I et område hvor der maksimalt bør opføres 100 boliger!

Seniorbofællesskaber

Undertegnede arbejder som rådgiver med formidling af seniorandelsbofællesskaber. Forudsætningen er spændende arkitektur, god kvalitet, et fællesskab der hviler på deleøkonomi og sundhed - samt billige boliger. Jeg er alene rådgiver. Får et fast honorar pr. bolig uanset den samlede pris. Der er således ikke en investor indblandet, der skal have et udviklerhonorar. Jeg arbejder alene for at varetage de kommende andelshaveres interesser.

På et møde med det daværende UBL-udvalg tilbød jeg at fremme etableringen af seniorbofællesskaber i Gribskov. Udvalget var meget positive og stillede en del af Ramløse Øst til rådighed for det første projekt. Fik en arkitekt til at udarbejdet et forslag med 2 seniorbofællesskaber med i alt 40 boliger. En åben bebyggelse smukt tilpasset i terrænet. Blev sendt til kommunen primo 2017. Udvalget var meget begejstret for projektet.

Der skulle imidlertid først løses vejadgang til hele området og i 2018 skulle der foretaget arkæologiske udgravninger.

I øvrigt har man valgt, at området kun får vejadgang fra Kirsebærvej, hvilket giver nogle udfordringer med disponering af den kommende bebyggelse og en opdeling af området. Ligesom et vejareal fragår i bebyggelsesgraden. Det ser smukt ud med en grøn signatur på tegningen i hvidbogen, men det er altså en vej!

Først i foråret 2019 kunne jeg, på vegne af en kommende seniorboligforening, forhandle forkøbsret på den del af Ramløse Øst, som det tidligere UBL- udvalg havde stillet til rådighed. Udgør kun en mindre del af Ramløse Øst. Kan sagtens afgrænses og sælges separat i forhold til det resterede Ramløse Øst.

Sammen med vedtagelsen af overnævnte hvidbog den 18. juni besluttede Byrådet imidlertid, at man ikke ville meddele forkøbsret til et seniorbofællesskab, men at hele området skulle sendes i udbud til én investor. Dette til trods for, at det daværende UBL-udvalg i Gribskov, stillet grundarealet til rådighed. Forvaltningen oplyste, at mit projekt havde givet inspiration til hvidbogen og at jeg jo bare kunne byde på grundarealet sammen med andre. Det vil jo være lidt spild af tid!

Deltog for en måned siden i et møde angående seniorbofællesskaber i Allerød kommune. Her besluttede kommunen, at man ville give forkøbsret til seniorbofællesskaber. Dette er nemlig en forudsætning for, at man kan etablere seniorbofællesskaber og dermed imødekomme det store behov. Gribskov kommune er således den eneste kommune i Nordsjælland, der ikke vil give forkøbsret til seniorbofællesskaber.

Seniorbofællesskaber medvirker til at opgradere det gamle villakvarter og fastholde den lokale skole.

I 80 % af alle huse bor der enten enlige eller par over 50 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra. Dette gælder givet vis også i Ramløse. Årsagen er bl.a. at der ikke findes egnede boliger til seniorer. På landsplan er der et behov for 80.000 seniorboliger over de kommende år. Det svarer til mere end 1.000 boliger alene i Gribskov.

Hvis man f.eks. etablere 2 seniorbofælleskaber med 40 boliger i Ramløse Øst, vil man få frigivet 40 af de eksisterende villaer til børnefamilier. De renoverer typisk huset. Ved at etablere seniorboliger i et område vil man derfor medvirke til at få opgraderet det eksisterende villakvarter og give den lokale skole og børneinstitutioner grundlag for at fortsætte.

Mange opfatter seniorboliger som pensionist eller ældreboliger. Ældreboliger er delvist plejekrævende boliger. Seniorboliger er derimod et alternativ til den nuværende villa, der er blevet for stor og upraktisk. Man ønsker ikke at binde hele sin formue i boligen. Målgruppen for nye seniorbofælleskaber er således par i aldersgruppen 50 - 65 år.

Der er også en stor efterspørgsel på boliger til enlige. De efterspørger typisk lejeboliger. Der er op imod 1.000 på venteliste til de sociale boliger på Møllebakken. En stor del er givet vis enlige kvinder. Gennemsnitsalderen er 4 år højere for kvinder.

Gribskov Kommune har læst læserbrevet og ønsker ikke at svare. Redaktionen

Publiceret 17 August 2019 11:30