DEBAT:

Gribskov Kommune underkendt af Planklagenævnet om restaurant

Helle Friis og Roland Schultz Havnevej 5 3250 Gilleleje

Planklagenævnet har den 13. april 2018 ophævet Gribskovs Kommunes tilladelse til etablering af restaurant til 72 personer på Havnevej 3.

Denne beslutning kan ikke ankes, og der er ingen tvivl om, at kommunen skal sikre at loven bliver overholdt, det kan kommunen ikke gå i dialog om.

Tilbage i tiden fra januar til april 2017, var der partshøringer hos naboer og genboer om etablering af restaurant. Samtlige partshørte mente, i et utal af skrivelser, at en tilladelse til restaurant var i strid med hovedsigtet og intentionerne med Den bevarende lokalplanplan Det Gamle Gilleleje, som har til formål at beskytte og bevare det særlige bymiljø i det gamle Gilleleje.

Derudover mente vi, at lokalplanens forudsætninger ikke blev overholdt, da en restaurant til 72 var en stor restaurant, da der ikke var parkeringspladser nok på grunden, da en restaurant var til gene for naboerne og da områdets karakter af boligområde blev brudt. Gribskov Kommune valgte trods indsigelser, at give byggetilladelse 4. april 2017 til en restaurant. Gribskov Kommune bemærker i tilladelsen, at naboerne/parterne kan påklage afgørelsen til Statsforvaltningen og Planklagenævnet, hvilket vi allerede havde gjort på baggrund af den kommunale sagsbehandling. I byggetilladelsen pointerer Gribskov Kommune, at det er på eget ansvar hvis byggeriet påbegyndes inden en eventuel udtalelse fra ankeinstansen.

Planklagenævnet finder, ”at det er i strid med lokalplan nr.15.31, §3.1.1, at meddele dispensation til at anvende ejendommen til den ansøgte restaurant, da forudsætningerne for en dispensation ikke er opfyldt. Planklagenævnet finder således ikke, at en restaurant til i alt 72 spisende gæster kan karakteriseres som en ”mindre restaurant”. Nævnet finder desuden, at den tilladte udeservering medfører, at områdets karakter af boligområde brydes samt medfører ulempe for naboerne. For så vidt angår forudsætningen om, at restauranten ikke må medføre behov for parkering, som der ikke er plads til på ejendommen, finder nævnet ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad har vurderet, om der er tilstrækkeligt antal p-pladser på ejendommen til at opfylde restaurantens behov, eller at dette i så fald ikke har fundet udtryk i begrundelsen i afgørelsen.”

Hovedparten af politikerne der ved kommunevalget opstillede til Gribskov Byråd og nu er i Byrådet mente før valget, at bevarende lokalplaner er noget helt specielt og de skal overholdes. Så nu afventer vi i spænding på, at sagen behandles politisk.

Som borger skal vi kunne stole på, at de bevarende lokalplaner bliver overholdt af kommunen, dette er ikke sket i sagen omkring restauranten på Havnevej 3, det er derfor med stor tilfredshed vi har modtaget Planklagenævnets afgørelse.

Planklagenævnets ni sider lange afgørelse af 13. april 2018 kan læses på http://pknafgoerelser.dk/.

Publiceret 10 May 2018 10:00

SENESTE TV