Debat:

Vi sikrer Nordkysten i dialog med borgerne

Bo Jul Nielsen (S), formand for
teknisk udvalg,
og Astrid Damgaard Ravnsbæk,
direktør, Gribskov Kommune

Hvorfor er en politisk annonceret møderække med kystlaugene aflyst, spørger Carl H. Nielsen, i Ugeposten.
Sagen handler om den fælles kystbeskyttelse af af Nordkysten, som Gribskov, Helsingør og Halsnæs kommuner samarbejder om.
Lad os med det samme slå fast: Møderækken er ikke aflyst, hverken fra politisk eller administrativt hold. Det, der er op og ned i sagen, er:
I projektets politiske styregruppe har vi drøftet, hvordan vi bedst tilrettelægger dialog med interessenterne. Det har været vores vurdering, at dialogen med Samvirket og Kystbeskyttelse Gribskov, var nyttig, men at vi gerne ville udvide den til at omfatte flere. Det ønske blev drøftet på et møde med Samvirket og Kystbeskyttelse d. 06.04.2016. Af referatet fra mødet fremgår det:
“Administrationen spurgte, om flere/andre interessenter/grupper bør inviteres med til møderne? De fremmødte interessenter tilkendegav, at der ikke er behov for at udvide kredsen fsva. kystsikringslag. Samvirket varetager grundejernes interesser på tværs af de tre kommuner. Der er ikke tilsvarende organisationer som Kystbeskyttelse Gribskov i Halsnæs eller Helsingør kommuner. I en senere fase vil det være relevant at inddrage baglandet. Det kan evt. ske via grundejerforeninger m.v.”
Vi har lyttet til den tilkendegivelse, Samvirket gav, nemlig at de repræsenterede grundejerne, samt at ingen af de andre fremmødet tilkendegav, at der på daværende tidspunkt var brug for at udvide kredsen af interessenter.
Den politiske styregruppe havde et ønske om at udvide kredsen af interessenter med bl.a. at invitere natur- og miljøorganisationer. Administrationen er i den forbindelse blevet bedt om at arrangere en ny møderække.
Af invitationen til den nye møderække fremgik:
“I forbindelse med projektet Nordkystens Fremtid afholdes en række dialogmøder i 2016 om aktuelle emner for projektet. Dialogmøderne planlægges afviklet i juni, august og oktober 2016, og der vil blive inviteret til møderne når endelige datoer og emner er fastlagt.”
I referatet fra mødet d. 17.06.2016 kan man læse:
“Dette møde er en del af en planlagt møderække med en række nøgleinteressenter. I forhold til de tidligere afholdte møder har det været et politisk ønske, at kredsen i denne fase skulle udvides til at omfatte en bredere kreds af interessenter. Det sker blandt andet ud fra ønsket om at opbygge fælles viden som grundlag for en kvalificeret dialog.”
I forbindelse med mødeafvikling i juni 2016 skrev administrationen følgende til FU Samvirket og Kystbeskyttelse Gribskov:
“I juni kan vi tilbyde jer enten at drøfte jura med Horten eller input til det tekniske forprojekt med rådgiverne på opgaven. Vil I lade mig vide, hvilke drøftelse der passer jer bedst?”
Administrationen modtog besked om, at man ønskede at drøfte det tekniske forprojekt. Der har ikke været berammet noget møde med Horten. Vi har set os nødsaget til at aflyse mødet i august, fordi der ikke var noget nyt at fortælle om projektet. Vi havde håbet, at det tekniske forprojekt var færdigt, men rådgiverne er forsinket.
Det er fortsat vores ønske at være i konstruktiv dialog med grundejere, borgere og interessenter. Som sagt er det vores vurdering, at det bør ske, når der er afgørende nyt samt på et oplyst grundlag.
Vi planlægger nu en politisk behandling af det tekniske forprojekt i alle 3 kommuner. Sagen begynder i fagudvalgene inden den går videre til behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Vi forventer, at processen slutter d. 20.12.2016.
Det er vores plan, at den politiske styregruppe invitere dialoggruppen til møde primo december 2016. Mødet vil blive afviklet efter den indledende behandling i fagudvalgene, men inden beslutning i byrådene.
På baggrund af den politiske behandling af det tekniske forprojekt, er det desuden hensigten, at der afvikles et større borgermøde i begyndelsen af det nye år.
Der vil således blive rig lejlighed til at drøfte indholdet i det tekniske forprojekt og den videre proces med både politikere og administration.
Vi mener dog, i lyset af den senest korrespondance og dialog, at det vil være hensigtsmæssigt at holde et snarligt møde alene i Gribskov regi. Derfor vil vi gerne invitere Kystbeskyttelse Gribskov til et sådant møde.

Publiceret 13 October 2016 12:00

SENESTE TV

Påskemarch med Idrættens Venner

arrangement Langfredag 19. april holder Idrættens Venner i Tisvilde den traditionelle påskemarch for 42. gang.

Marchen foregår i det skønne Tisvilde Hegn og Troldeskoven, hvor deltagerne kan vælge mellem at gå enten 12, 20 eller 30 km i det tidlige forår. Specielt den korte rute er velegnet for en familieudflugt, da den overalt går ad gode og farbare stier.

Man kan starte på alle ruter fra kl. 8 fra Idrætshuset, Hovedgaden, hvor også sekretariatet har hovedkvarter. Her kan deltagerne købe startkort indtil kl. 10 på 30 km-ruten, kl. 11 på 20 km-ruten og kl. 12 på den korte rute.

Rasteplads med grill

Rastepladserne er igen ved Stængehus og Bækkebro, hvor det vil være muligt at få lidt at spise og drikke undervejs.

På Bækkebro har man taget den store grill med, hvor man kan købe grillpølser. Der er selvfølgelig også varme og kolde drikke.

Alle skal være i mål kl. 16.

Hvis man ønsker at gå ruten, koster det 20 kr. Skal der medalje med, koster det 40 kr. For børn under 15 år inklusive medalje koster det 30 kr. Der er kontant betaling.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Tisvildeleje Gymnastik Forening.

jesl

Frivilligheds-messe for foreningerne

arrangement Under overskriften 'Netværk gør stærk' inviterer Frivilligt forum Gribskov alle frivillige foreninger - kulturelle-, sociale- og idrætsforeninger - til fælles møde for at styrke kendskab til, hvilke foreninger der er, og hvad de står for.

Det foregår lørdag 27. april kl. 14-17 i Kulturhuset, Skolegade 43, Helsinge.

Ved hjælp af udstillingsboder og små 'speed-dating-møder' vil man blive klogere på, hvad frivillighed står for i Gribskov Kommune.

Frivillig forum håber med arrangementet, at være med til at styrke frivilligheden og bringe mange forskellige foreninger sammen, så både de og andre ude fra, kan blive klogere på hvem foreningerne er og hvad de kan bruges til.

Alle kan få en bod

"Hvis vi kender hinanden, bliver vi også meget bedre til at bruge hinanden," siger formand for Frivilligt Forum Ole Thomsen i en pressemeddelelse.

Alle foreninger der deltager, får mulighed for at få en bod, hvor de kan præsentere deres aktiviteter.

Der vil også på dagen være et par fælles oplæg.

jesl