DEBAT:

Indsigelse mod dispensationer til Kulturhavnens etape 3

Af arkitekt maa Annelise T. Zinck, Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje


Det planlagte byggeri i etape 3 er for højt, for tæt på kanalen og udført i en byggestil og materialer, der ikke passer til det omliggende byggeri i Gilleleje. Endvidere overskrider byggeriet flere steder det udlagte byggefelt, således at friarealer til passage langs kanalen og til torveformål beskæres af nybyggeri og parkeringspladser.
Etagebyggeri i tre fulde etager findes ikke andre steder i Gilleleje end i Kulturhavnens første etaper. Etape 3 burde netop skabe forbindelsen til den centrale del af Gilleleje by, til Torvet og til selve Havnen.
På en række punkter er projektet ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 315.11, hvorfor der søges en række dispensationer.
Der søges bl.a. om dispensation til
Ÿ at bygge ud over de fastlagte byggefelter (§6.1 og 6.3)
Ÿ at overskride de fastlagte taghøjder (kote 14,90 som EllenMariehjem (§6.5, område B)
Ÿ at undlade at udføre tage i røde tegl (§7.9)
Der er efter min opfattelse kun een begrundelse for de søgte dispensationer – nemlig at opnå en større udnyttelse af området end lokalplanen giver mulighed for og at billiggøre byggeriet.
Der gives i ansøgningen ingen overbevisende argumenter for at overskride byggefelterne, ingen velbegrundet forklaring på at overskride byggehøjden med to meter. I Ellen Mariehjemmets tagetage er der indsat kviste, som giver samme udsyn og anvendelse som de ekstra to meter, der altså er helt overflødige. De røde tegltage er det overvejnde materiale på de omgivende huse, og der gives ingen gode grunde til fravige dette krav. Tegltagene vil netop bidrage til at skabe den ønskede samhørighed med byen.
Byggeriet vises på Kulturhavnens hjemmeside, men de viste illustrationer er ikke retvisende og giver ikke en fornemmelse af byggeriet, som det vil fremstå i virkeligheden set fra gadeplan. På planerne gør man ikke opmærksom på, hvor man overskrider byggefeltet langs kanalen og mod syd mod det indre torv. Endvidere undgår man helt at vise den uheldige sammenkobling af byggeriet og Ellen Mariehjemmet, som det vil se ud fra Torvet og fra Kanalvej og Havnevej. Et byggeri, som er to meter højere end Ellen Mariehjemmet, vil virke voldsomt og stå som en mur mod Torvet og Havnen. Helt imod lokalplanens intention om at binde Kulturhavnen sammen med byen og Havnen.
Af ovennævnte grunde bør lokalplanen fastholdes og de ønskede dispensationer bør ikke meddeles.

Publiceret 18 July 2016 13:15

SENESTE TV

Gå med 30 km ad Klosterruten

motion På lørdag 29. juni er det på med vandreskoene, hvis man vil med på en ca. 30 km lang vandretur på en del af Klosterruten. I spidsen går turlederne i Dansk Vandrelaug Hans Henrik Kleinert og Ingelise Kvorning.

"Vi starter i Esrum og går langs Esrum Sø gennem Gribskov, passerer Stjernen, der er centrum for de snorlige jagtveje, som Kong Christian den 5. anlagde, og fortsætter langs Store Grib Sø. Vi passerer Mor Grib's hule, kommer også forbi Æbelholt Kloster og slutter i Hillerød," fortæller de i en pressemeddelelse fra Dansk Vandrelaug.

Øvelser og små lege

Ud over at man får motion, vil der være forskellige indslag på turene som for eksempel 'Walk and Talk', særlige øvelser og små lege, hvor man bruger alle dele af kroppen, også hjerne og hjerte, og der vil være information om seværdigheder på turen.

Der bliver pauser undervejs til at nyde medbragt mad og drikke, inden turen slutter ved Hillerød station ca. kl. 16.30.

Turen starter kl. 9 ved Esrum skole, når bussen fra Saltum ankommer.

Det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem af Dansk Vandrelaug.

jesl