DEBAT:

Indsigelse mod dispensationer til Kulturhavnens etape 3

Af arkitekt maa Annelise T. Zinck, Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje


Det planlagte byggeri i etape 3 er for højt, for tæt på kanalen og udført i en byggestil og materialer, der ikke passer til det omliggende byggeri i Gilleleje. Endvidere overskrider byggeriet flere steder det udlagte byggefelt, således at friarealer til passage langs kanalen og til torveformål beskæres af nybyggeri og parkeringspladser.
Etagebyggeri i tre fulde etager findes ikke andre steder i Gilleleje end i Kulturhavnens første etaper. Etape 3 burde netop skabe forbindelsen til den centrale del af Gilleleje by, til Torvet og til selve Havnen.
På en række punkter er projektet ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 315.11, hvorfor der søges en række dispensationer.
Der søges bl.a. om dispensation til
Ÿ at bygge ud over de fastlagte byggefelter (§6.1 og 6.3)
Ÿ at overskride de fastlagte taghøjder (kote 14,90 som EllenMariehjem (§6.5, område B)
Ÿ at undlade at udføre tage i røde tegl (§7.9)
Der er efter min opfattelse kun een begrundelse for de søgte dispensationer – nemlig at opnå en større udnyttelse af området end lokalplanen giver mulighed for og at billiggøre byggeriet.
Der gives i ansøgningen ingen overbevisende argumenter for at overskride byggefelterne, ingen velbegrundet forklaring på at overskride byggehøjden med to meter. I Ellen Mariehjemmets tagetage er der indsat kviste, som giver samme udsyn og anvendelse som de ekstra to meter, der altså er helt overflødige. De røde tegltage er det overvejnde materiale på de omgivende huse, og der gives ingen gode grunde til fravige dette krav. Tegltagene vil netop bidrage til at skabe den ønskede samhørighed med byen.
Byggeriet vises på Kulturhavnens hjemmeside, men de viste illustrationer er ikke retvisende og giver ikke en fornemmelse af byggeriet, som det vil fremstå i virkeligheden set fra gadeplan. På planerne gør man ikke opmærksom på, hvor man overskrider byggefeltet langs kanalen og mod syd mod det indre torv. Endvidere undgår man helt at vise den uheldige sammenkobling af byggeriet og Ellen Mariehjemmet, som det vil se ud fra Torvet og fra Kanalvej og Havnevej. Et byggeri, som er to meter højere end Ellen Mariehjemmet, vil virke voldsomt og stå som en mur mod Torvet og Havnen. Helt imod lokalplanens intention om at binde Kulturhavnen sammen med byen og Havnen.
Af ovennævnte grunde bør lokalplanen fastholdes og de ønskede dispensationer bør ikke meddeles.

Publiceret 18 July 2016 13:15

SENESTE TV

Skoleelever i Gilleleje skal være lydforskere

undervisning Elever fra 4- 6. klasse i Gilleleje kan nu blive forskere for en dag. Temaet er lyd og eleverne kan prøve at arbejde og tænke som en forsker, og øve sig i at være nysgerrige, systematiske og observante. Skoleklasserne kan besøge Gilleleje Bibliotek, hvor bibliotekarer sammen med elevernes lærere står klar til at guide eleverne gennem ni forskellige aktiviteter fordelt på tre stationer: Mærk lyden, brug lyden og kend lyden. Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

Gilleleje Bibliotek har tilmeldt sig programmet og inviteret lokale skoleklasser til at deltage sammen med 113 andre folkebiblioteker over hele landet. Programmet kører fra 24. april til 24. maj.

Ud over Skoleprogrammet kan eleverne deltage i en landsdækkende skolekonkurrence, hvor eleverne konkurrerer i at indsamle lydoptagelser til forskningsprojektet ’Lyden af Danmark’. Konkurrencen kulminerer med et stort finaleshow 28. maj på DOKK1 i Aarhus, hvor den klasse, der har indsamlet flest lydoptagelser, kåres som vinder.

gs