DEBAT:

Indsigelse mod dispensationer til Kulturhavnens etape 3

Af arkitekt maa Annelise T. Zinck, Nordre Strandvej 20 A, Gilleleje


Det planlagte byggeri i etape 3 er for højt, for tæt på kanalen og udført i en byggestil og materialer, der ikke passer til det omliggende byggeri i Gilleleje. Endvidere overskrider byggeriet flere steder det udlagte byggefelt, således at friarealer til passage langs kanalen og til torveformål beskæres af nybyggeri og parkeringspladser.
Etagebyggeri i tre fulde etager findes ikke andre steder i Gilleleje end i Kulturhavnens første etaper. Etape 3 burde netop skabe forbindelsen til den centrale del af Gilleleje by, til Torvet og til selve Havnen.
På en række punkter er projektet ikke i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplan 315.11, hvorfor der søges en række dispensationer.
Der søges bl.a. om dispensation til
Ÿ at bygge ud over de fastlagte byggefelter (§6.1 og 6.3)
Ÿ at overskride de fastlagte taghøjder (kote 14,90 som EllenMariehjem (§6.5, område B)
Ÿ at undlade at udføre tage i røde tegl (§7.9)
Der er efter min opfattelse kun een begrundelse for de søgte dispensationer – nemlig at opnå en større udnyttelse af området end lokalplanen giver mulighed for og at billiggøre byggeriet.
Der gives i ansøgningen ingen overbevisende argumenter for at overskride byggefelterne, ingen velbegrundet forklaring på at overskride byggehøjden med to meter. I Ellen Mariehjemmets tagetage er der indsat kviste, som giver samme udsyn og anvendelse som de ekstra to meter, der altså er helt overflødige. De røde tegltage er det overvejnde materiale på de omgivende huse, og der gives ingen gode grunde til fravige dette krav. Tegltagene vil netop bidrage til at skabe den ønskede samhørighed med byen.
Byggeriet vises på Kulturhavnens hjemmeside, men de viste illustrationer er ikke retvisende og giver ikke en fornemmelse af byggeriet, som det vil fremstå i virkeligheden set fra gadeplan. På planerne gør man ikke opmærksom på, hvor man overskrider byggefeltet langs kanalen og mod syd mod det indre torv. Endvidere undgår man helt at vise den uheldige sammenkobling af byggeriet og Ellen Mariehjemmet, som det vil se ud fra Torvet og fra Kanalvej og Havnevej. Et byggeri, som er to meter højere end Ellen Mariehjemmet, vil virke voldsomt og stå som en mur mod Torvet og Havnen. Helt imod lokalplanens intention om at binde Kulturhavnen sammen med byen og Havnen.
Af ovennævnte grunde bør lokalplanen fastholdes og de ønskede dispensationer bør ikke meddeles.

Publiceret 18 July 2016 13:15

SENESTE TV

Historien om kongens skov og verdens arv

foredrag I Nordsjælland ligger de store skove, som gjorde, at Danmarks konger fra 1560 samlede sig et stort jagtgods. Da Christian den 5. fra 1670 indrettede skovene med jagtveje til parforcejagt, satte han samtidig sit enevældige stempel på dem.

Det var grunden til, at vejene og skovene i 2015 blev optaget på Unesco's liste over verdens kulturarv.

Fredag 22. februar kl. 18.30 gæster Jette Baagøe 'Foreningen Rågeleje Strand' og fortæller om baggrunden og om, hvordan arbejdet med verdensarven foregik.

Jette Baagøe fortæller

Jette Baagøe er forhenværende direktør for Dansk Jagt- og Skovsbrugsmusum, som havde ansvaret for arbejdet med verdensarven men i 2016 blev fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum til Det grønne Museum på Djursland.

Arrangementet finder sted på restaurant Søstjernen i Rågeleje. Prisen for ikke medlemmer er 250 kroner, som inkluderer foredrag, middag, kaffe, te og dessert.

Tilmelding til foreningen på raagelejestrand@gmail.com eller på tlf. 2127 5413.

jesl

Møde i senior-kredsen

Foredrag Helsinge Seniorkreds får besøg af forstander på Luthersk Missions Højskole Henrik Nymann Eriksen, der vil fortælle om sin nye bog: 'Robust Kristendom – Tro, Håb og Kærlighed'.

Bogen beskæftiger sig med spændingsfeltet mellem livet her på jord og den kommende verden, og sætter spot på det at være kristen i det 21. århundrede. Den udfordrer og opmuntrer til at leve som kristen ud fra de tre begreber: Tro, håb og kærlighed.

Koret Focus medvirker ved mødet, og der er lotteri, kaffe og kage. Det hele finder sted på Rundinsvej 46 i Helsinge, tirsdag 19. februar kl. 19, hvor der er gratis adgang.

Ligeledes er der gratis kørselsordning ved henvendelse til Alice Jensen, Helsinge (tlf. 30 33 67 46) eller Kurt Jensen, Esrum (tlf. 21 71 56 94).

Næste møde er tirsdag 19. marts kl.19, hvor Jørn Fogh kommer på besøg.

CV